Kontax is a global press release service.


Cung cấp dịch vụ tại hơn 160 quốc gia và bằng ngôn ngữ tương ứng, Kontax cho phép các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tại mọi quốc gia đăng miễn phí số lượng không giới hạn các thông cáo báo chí đa phương tiện theo ngôn ngữ mà họ chọn và có được các bản dịch thông cáo báo chí chuyên nghiệp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác.


PublishPublish       TranslateTranslate
DistributeDistribute       TrackTrack
Đăng ký

Liên hệ

Việt Nam

STAR Vietnam Translation & Software Co., Ltd.

228 Pho Co Dieu, Ward 6, District 11
70000 - Ho Chi Minh City
(84 8) 3855 3753
www.star-vietnam.com.vn