கோன்டாக்ஸ் ஓர் உலகளாவிய பத்திரிகை வெளியீட்டு சேவையாகும்.


இது 160ற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அந்தந்த நாடுகளின் மொழிகளில் இருக்கின்றது. கோன்டாக்ஸ், ஒவ்வொரு நாட்டிலுள்ள கூட்டாண்மை மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு, அவர்களுக்கு விருப்பப்பட்ட மொழியில் எண்ணற்ற பல்லூடக பத்திரிகை வெளியீடுகளை பதிப்பிடுவதற்கும் மற்றும் அவர்களின் பத்திரிகை வெளியீடுகளை வேறு மொழியில் தொழில்திறன்மிக்க மொழிபெயர்ப்புகளாக பெறுவதற்கும் அனுமதிக்கிறது.


பிரசுரிக்கவும்பிரசுரிக்கவும்       மொழிபெயர்க்கவும்மொழிபெயர்க்கவும்
விநியோகிக்கவும்விநியோகிக்கவும்       கண்காணிக்கவும்கண்காணிக்கவும்
உட்புகு

தொடர்பு கொள்ளவும்

இந்தியா

Crystal Hues Limited

1001 Devika Towers, 6 Nehru Place
110019 - New Delhi
+91 120 461 3200
www.crystalhues.com