කොන්ටැක්ස් යනු ලෝක මාධ්යනනිරාවරණ සේවාවකි.


160 අධික රටවල් සංඛ්යා)වක ඒවායේ අදාළ භාෂාවෙන් තිබේ, සෑම රටකම සිටින සාමුහික සහ තනි පාරිභෝගිකයින්ට - නොමිලයේ - සෑම රටකම - කැමැත්ත පරිදි තම භාෂාවෙන් බහු මාධ්යු මාධ්යර නිරාවරණ සීමා රහිත සංඛ්යාධවක් පළ කිරීමටත්, ඕනෑම වෙනත් භාෂාවකින් තම මාධ්යන නිරාවරණවල වෘත්තීය පරිවර්තන ලබා ගැනීමටත් කොන්ටැක්ස් අවස්ථාව සලසා දේ.


පළ කරන්නපළ කරන්න       පරිවර්තනය කරන්නපරිවර්තනය කරන්න
බෙදාහරින්නබෙදාහරින්න       මාර්ගයමාර්ගය
සයින් අප් වන්න

අමතන්න

ශ්‍රී ලංකාව

Crystal Hues Limited

1001 Devika Towers, 6 Nehru Place
110019 - New Delhi
91 120 461 3200
www.crystalhues.com