‍පිළිබඳව

පළ කරන්න


160 අධික රටවල් සංඛ්යා)වක ඒවායේ අදාළ භාෂාවෙන් තිබේ, සෑම රටකම සිටින සාමුහික සහ තනි පාරිභෝගිකයින්ට - නොමිලයේ - සෑම රටකම - කැමැත්ත පරිදි තම භාෂාවෙන් බහු මාධ්යු මාධ්යර නිරාවරණ සීමා රහිත සංඛ්යාධවක් පළ කිරීමටත්, ඕනෑම වෙනත් භාෂාවකින් තම මාධ්යන නිරාවරණවල වෘත්තීය පරිවර්තන ලබා ගැනීමටත් කොන්ටැක්ස් අවස්ථාව සලසා දේ.

පරිවර්තනය කරන්න


පරිශීලකයින්ට කොන්ටැක්ස් හවුල්කාර පරිවර්තන සමාගම් සමඟ කෙළින්ම සම්බන්ධ වීමට හැකි වේ - ඒවායින් බොහොමයකට ISO 9001 හෝ සමාන සහතිකකරණයක් තිබේ, ඒ සියල්ලම EN 15038 තත්ත්ව ආරක්ෂණ කාර්ය පටිපාටි අනුමගමනය කරයි - ඒවා එක් එක් රටේ පත් කර ඇත්තේ පරිවර්තනය කරනු ලබන මාධ්ය් නිරාවරණ වියදම සහ තත්ත්වය අනුව ප්ර ශස්ත කිරීම පිණිසය.

බෙදාහරින්න


ලොව පුරා සිටින මාධ්යයවේදීන්ට සහ සමාජ මාධ්යතවලට බෙදාහැරේ, සෑම රටකම සෙවීම් එන්ජින්වලින් ප්රලශස්ත කෙරේ, කොන්ටැක්ස් යනු පාරිභෝගිකයින්ට තම භාණ්ඩ ප්ර වර්ධනය කිරීමට, තම සේවා විකිණීමට, තම හවුල්කරුවන් සොයා ගැනීමට, සහ තම වෙළඳපල ලෝකය පුරා විමර්ශනය කිරීමට හැකි බවයි.

සේවා

  පළ කරන්න
12 EUR

 • ඔබ තෝරා ගන්නා භාෂාව හා ක්ෂේත්රදය අනුව නිදහස් මාධ්යට නිරාවරණ පළ කිරීම

 • බහුමාධ්යග මාධ්යක නිරාවරණ (YouTube වීඩියෝ, ඡායාරූප...)

 • සීමා රහිත වචන

 • සම්පූර්ණ ඔන්ලයින් මාධ්යක නිරාවරණ කළමනාකරණ පද්ධතිය

 • ලෝක ව්යා ප්ත ප්රෂමුඛ පෙලේ මාධ්යකවල මාධ්ය) නිරාවරණයන්හි ස්වයංක්රීරය සම්බන්ධතාව

 • මාධ්යඔ නිරාවරණවල සෙවීම් එන්ජින් ප්රයශස්තකරණය (SEO)

 • ජංගම උපාංග සහ අතේ ගෙන යන උපකරණවලින් පිවිසිය හැකිය

  පරිවර්තනය කරන්න
110 EUR

 • රට අභ්යාන්තර පරිවර්තන සමාගම් හේතුවෙන් ප්ර ශස්ත පරිවර්තන ගාස්තු
 • ISO 9001 හෝ ඊට සමාන ප්ර මිතිය සහිත ලෝක පරිවර්තන සමාගම් ජාලයක් විසින් සිදු කරන පරිවර්තන
 • 160කට අධික රටවල් සහ ඒවායේ අදාළ භාෂාවන්ගෙන් මාධ්යෝ නිරාවරණවල පරිවර්තන ලබා ගත හැකිය
 • ඔබේ රට සඳහා වෙන් වු පරිවර්තන සමාගම සමඟ ඍජු සම්බන්ධතා
 • ඒකාබද්ධ තත්ත්ව සහතිකය

  බෙදාහරින්න
149 EUR

 • ඉලක්කයන් සඳහා ජනමා‍ධ්යරවේදීන් 900,000ක්
 • 2,000ක අවම ජනමාධ්යුවේදීන් සංඛ්යා වක පාඨක සමූහයක් සහතික කෙරේ
 • නිව්ස්වයර් (පුවත් විදුලි පණිවිඩයන්) සමගින් සැකසුම අනුකූලවීම / පුවත්පත් එම්එල් සම්මත සුචිකරණය
 • තථ්යස කාල පාඨක සමූහ සංඛ්යාන ලේඛණ/ සවිස්තරාත්මක වාර්තාකරණය

  මාර්ගය
0 EUR

 • සියලුම භාෂා, රටවල්, සහ වෙළඳපල ක්ෂේත්ර් අනුව වෙළඳපල විමර්ශනයන්
 • ක්ෂේත්රභය සහ භාෂාව අනුව RSS කැවීම්
 • PR සංඥා – නගරය, භාෂාව, ක්ෂේත්රනය සහ ප්රයධාන වචන අනුව තිබේ
 • එක් එක් PRරට අනුව නරඹන්නන් සංඛ්යාවව
 • සියලුම ප්රාධාන භාෂාවන්ගෙන් ගබඩා සහ සෙවීම් ක්ර්ම තිබේ

මේ කොන්ටැක්ස් මඟින් ඔබේ පුවත්පත් නිවේදනයේ ගෝලීය බලපෑම ප්‍fiශස්ත කරනුයේ කෙසේද යන්නයි:


  ඔබ පුවත්පත් නිවේදනයක් පළ කරන විට, කොන්ටැක්ස් මඟින් විද්යුාත් තැපෑල හරහා ඔබට ඇඟවුමක් යවනු ලබයි. විශාල ! සමාජ බලපෑමක් සඳහා එය ඔබේ මිතුරන්ට, පාරිභෝගිකයින්ට සහ අපේක්ෂාවන්ට යොමු කරන්න!


පුවත්පත් නිවේදනයක් පරිවර්තනය කිරිම සඳහා, ඔබේ පරිශීලක පේනුවට යන්න, පුවත්පත් නිවේදනය තෝරාගෙන "පරිවර්තනය කරන්න" නිරූපකය මත ක්ලික් කරන්න: ඔබේ කොන්ටැක්ස් කළමණාකරු ඉතිරි කොටස පිළිබඳ වගකීම දරනු ඇත.ගෝලීය ආර්ථිකයක,මෙය අන්තර්ජාතික බලපෑම. ප්‍t ශස්ත කරයි

පුවත්පත් නිවේදනයක් බෙදාහැරීම පිණිස, ඔබේ පරිශීලක පේනුවට යන්න, පුවත්පත් නිවේදනය තෝරාගෙන "බෙදාහරින්න "ක්ලික් කරන්නකාලය සම්බන්ධ එහිබලපෑම ප්‍න/ශස්ත කිරීම පිණිස, ඔබ බෙදාහැරීම් දිනය පාලනය කරන්න.

ඔවුන්ගේ ගෝලීය බලපෑම ප්‍න/ශස්ත කිරීම පිණිස, ඔබේ පුවත්පත් නිවේදනයන් (සහ පරිවර්තනයන්) ස්වයංක්රීdයවම

කොන්ටැක්ස් පරිශීලකයින්ට යවනු ලබන බහු භාෂාමය දෛනික ඇඟවුම් සහ සතිපතා පුවත්ලිපි වල ඇතුලත් කෙරේ,

කොන්ටැක්ස්මඟින් උත්පාදනය කරනු ලබන RSS පෝෂණයන්හි ඇතුලත් කෙරේ,

ටුවිටර්, ෆේස්බුක් ආදී සමාජ මාධ්ය යන්ට කොන්ටැක්ස් ප්‍බෙතියෝජනය කරනු ලබයි.