Kontax ແມ່ນການບໍລິການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປະຊາສຳພັນທົ່ວໂລກ.


ໂດຍໃຫ້ບໍລິການທຸກພາສາຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 160 ປະເທດ, Kontax ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ເປັນບໍລິສັດ ຫລື ສະຖາບັນໃນທຸກປະເທດສາມາດເຜີຍແຜ່ການຖະແຫຼງຂ່າວປະຊາສຳພັນແບບສື່ປະສົມໃນພາສາທີ່ຕ້ອງການຢ່າງບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ມີບໍລິການແປພາສາຢ່າງມືອາຊີບສຳລັບຂ່າວປະຊາສຳພັນເປັນຫຼາຍພາສາ.


ພິມເຜີຍແຜ່ພິມເຜີຍແຜ່       ແປແປ
ແຈກຢາຍແຈກຢາຍ       ຕົວຕິດຕາມຕົວຕິດຕາມ
ລົງທະບຽນ

ຕິດຕໍ່

ຝຣັ່ງ

HTT

216 route de neufchatel
76420 - Bihorel
+33 (0)2 35 59 97 70
www.htt.fr