• කොන්ටැක්ස් යනු ලෝක මාධ්යනනිරාවරණ සේවාවකි

   සමාගම් හා ආයතනික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා
   රටවල් 160කට අධික සංඛ්යාධවක එම රටවල භාෂාවෙන් සේවාව ලබාගත හැකිය

   පළ කරන්න    පරිවර්තනය කරන්න    බෙදාහරින්න    මාර්ගය

 • පළ කරන්න

   ඔබ විසින් තෝරන භාෂාවෙන් මාධ්ය නිරාවරණයේ නොමිලයේ ප්ර්කාශ කිරීම
   සීමාරහිත මා‍ධ්ය නිරාවරණ සංඛ්යාේවක් සහ විශාල වදන් සංඛ්යා;වක්
   බහුමාධ්යෝ මාධ්ය නිරාවරණ (YouTube වීඩියෝ, ඡායාරූප...)

 • පරිවර්තනය කරන්න

   රට තුළ පරිවර්තන සමාගම් හේතුවෙන් ප්ර ශස්ත පරිවර්තන වියදම්
   පරිවර්තනයන් භාෂා 60කට වඩා වැඩි සංඛ්යාණවකින් තිබේ
    ISO 9001 ඒකාබද්ධ ගුණාත්මකතා සහතිකය හෝ ඊට සමාන සහතිකය

 • බෙදාහරින්න

   සෙවීම් එන්ජින් ප්රකශස්තකරණය (SEO)
   මා‍ධ්යිවේදීන්ට සහ අනෙකුත් මාධ්යනවලට බෙදාහරින ලදි
   ක්ෂේත්රඑය සහ භාෂාව අනුව වෙළඳපල විමර්ශනය, RSS කැවීම් සහ PR අවදි පණිවුඩ

 • මාර්ගය

   මා‍ධ්යිප්ර තිඵල ස්වයං‍ක්රීSයව විශ්ලේෂනය කිරීම
    එක් එක් PR සඳහා රට අනුව කියවන්නන් සංඛ්යාකව
   ගබඩාව සහ සෙවීම් පද්ධතිය


මුද්‍රණ කර්මාන්තය

පුවත්පත් නිදහස උදෙසා ගෝලීය ...

 
පුවත්පත් නිදහස උදෙසා ගෝලීය මුල්පිරීමක්
ප්‍ිසවෘත්ති සඳහා ඇති නිදහස යනු වඩාත් වැදගත්ම අයිතිවාසිකමයි, මක්නිසාද ...
මුද්‍රණ කර්මාන්තය

පුවත්පත් නිදහස උදෙසා ගෝලීය ...

 
පුවත්පත් නිදහස උදෙසා ගෝලීය මුල්පිරීමක්
ප්‍ිසවෘත්ති සඳහා ඇති නිදහස යනු වඩාත් වැදගත්ම අයිතිවාසිකමයි, මක්නිසාද ...
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

කොන්ටැක්ස් වෙතින් රාජ්යක නොවන ...

 
කොන්ටැක්ස් වෙතින් රාජ්යක නොවන සංවිධාන (NGOs) සඳහා නොමිළේ පුවත්පත් නිවේදන ස්වයංක්රීංයව ප්ර්කාශනයට පත්කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.
රටවල් 181ක පරිවර්තන සමාගම් වලින් පාලනය කරනු ලබන බහුභාෂා පුවත්පත් නිවේදන ...
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

රටවල් 181ක පරිවර්තන සමාගම් රාජ්යත ...

 
රටවල් 181ක පරිවර්තන සමාගම් රාජ්යත නොවන සංවිධාන නමින් ගෝලීය මුලපිරීමක් දියත්කරයි
රාජ්යා නොවන සංවිධානයන්ට ලෝකය වෙනස්කළ හැකි නමුත්, එසේ කිරීම ස‍‍‍ඳහා ස්වකීය ...
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

ලෝකය වෙත දැනුම් දෙමින් ලෝකය ...

 
ලෝකය වෙත දැනුම් දෙමින් ලෝකය වෙනස් කරන්න: Kontax අනුග්‍රහාත්මක සේවාව
වර්තමාන ලෝක වෙළඳපල කෙරෙහි කිසියම් බලපෑමක් සිදු කිරීමට, තිබෙන එකම විසඳුම ...
මුද්‍රණ කර්මාන්තය

මාධ්ය සබඳතා සඳහා Kontax සිය පැටවීම් ...

 
මාධ්ය සබඳතා සඳහා Kontax සිය පැටවීම් ක්රිමයක් හඳුන්වා දේ
සන්නිවේදකයින්හට, සන්නිවේදන ව්යාවපාරයන් සාර්ථක කර ගැනීමට නිශ්චිත මාධ්යි ...
මුද්‍රණ කර්මාන්තය

Kontax සිය මාධ්යක නිරාවරණ සෙවීමේ ...

 
Kontax සිය මාධ්යක නිරාවරණ සෙවීමේ පද්ධතිය එළි දක්වයි
සන්නිවේදකයන්ට මුද්ර ණ හෝ මහජන සම්න්ධතා කඳවුරක මාධ්යර බලපෑම පිළිබඳ අදහස් ...
භාෂා පරිවර්තනය

බංගලාදේශය, ඉන්දියාව, නේපාලය ...

 
බංගලාදේශය, ඉන්දියාව, නේපාලය සහ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එකම Kontax පරිවර්තන හවුල්කරු ලෙස ක්‍රිස්ටල් හියුස් සමාගම තේරී පත් වී සිට
ඉන්දියාව සඳහා වන එකම Kontax පරිවර්තන හවුල්කරු ලෙස අප පත් වී සිටින බව ක්‍රිස්ටල් ...

ලෝකය වෙනස් කරන්න
ලෝකය වෙත දැනුම් දෙමින්

කොන්ටැක්ස් සමඟින් ඔබේ රාජ්ය නොවන සංවිධානයට අනුග්රීහය දක්වන්න