یک سرویس خبری جهانی است.


که در بیش از ۱۶۰ کشور و به زبان های مربوط به این کشورها موجود است، به مشتریان سازمانی و شرکتی در هر کشوری اجازه می دهد به صورت رایگان تعداد نامحدودی از اخبار چندرسانه ای را به زبان دلخواه خود منتشر کنند و ترجمه های حرفه ای از اخبار خود به هر زبان دیگری دریافت کنند.


انتشارانتشار       ترجمهترجمه
توزیعتوزیع       ردیابیردیابی
ثبت نام

تماس

افغانستان

NV Translation

135 Abdrahmanova str.
720040 - Bishkek
(312) 477 089 + 996
www.nvtranslate.com

ایران

Bayan Tech

9 Nablis St., Al-Mohandseen,
12311 - Cairo
+2 023 304 6014
www.bayan-tech.com